Agio

Jest pojęciem zarówno ekonomicznym jak i prawnym.  W ujęciu ekonomicznym jest różnicą pomiędzy wartością faktyczną, a nominalną pieniądza lub papieru wartościowego. W ujęciu prawniczym pojęciem związanym ze spółkami kapitałowymi. Pojęcie zostało uregulowane w art. 154 §3 Kodeksu spółek handlowych.  Jest to nadwyżka wniesiona przez wspólnika spółki kapitałowej na pokrycie kapitału zakładowego spółki, przewyższająca wartość nominalną udziałów objętych przez tego wspólnika. Agio, czyli powstałą nadwyżkę przeznacza się na tzw. kapitał zapasowy w spółce.  Agio może być pieniężne oraz aportowe. W spółce z o.o. to nabycie udziałów w cenie nabycia wyższej od ceny nominalnej. Co ważne z punktu widzenia samej spółki kwota nadwyżki (agio) nie stanowi przychodu podatkowego spółki, co wyraża  art. 12 ust. 4 pkt. 11 ustawy o CIT.  W spółce akcyjnej agio to nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji, analogicznie, jak w spółce z o.o. (agio emisyjne).