Szukaj haseł:

Agio

Agio jest pojęciem zarówno ekonomicznym, jak i prawnym. W ujęciu ekonomicznym jest różnicą pomiędzy wartością faktyczną a nominalną pieniądza lub papieru wartościowego. W ujęciu prawniczym jest pojęciem związanym ze spółkami kapitałowymi.

Pojęcie zostało uregulowane w art. 154 §3 Kodeksu spółek handlowych. Jest to nadwyżka wniesiona przez wspólnika spółki kapitałowej na pokrycie kapitału zakładowego spółki, przewyższająca wartość nominalną udziałów objętych przez tego wspólnika. Agio, czyli powstałą nadwyżkę, przeznacza się na tzw. kapitał zapasowy w spółce.

Agio może być pieniężne lub aportowe. W spółce z o.o. to nabycie udziałów w cenie nabycia wyższej od ceny nominalnej. Co ważne z punktu widzenia samej spółki, kwota nadwyżki (agio) nie stanowi przychodu podatkowego spółki, co wyraża art. 12 ust. 4 pkt. 11 ustawy o CIT. W spółce akcyjnej agio to nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną akcji, analogicznie jak w spółce z o.o. (agio emisyjne).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top