Arbitraż/postępowanie arbitrażowe

Termin arbitraż, czy postępowanie arbitrażowe jest terminem zamiennym dla postępowania polubownego. Oznaczają one tę samą instytucję prawa cywilnego, a opisaną w Części Piątej KPC oznaczonej jako „sąd polubowny (arbitrażowy)”. Zakres przedmiotowy został określony w ten sposób, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga pisemnej umowy stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć. Taka umowa nazywa się zapisem na sąd polubowny. Strony mogą w umowie określić liczbę sędziów sądu polubownego, zwanych arbitrami. Sąd polubowny rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego stosunku, a gdy strony go do tego wyraźnie upoważniły – według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności.