Banki rozwoju wielostronnego

Do grupy banków rozwoju wielostronnego zalicza się: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodową Korporację Finansową, Międzyamerykański Bank Rozwoju, Azjatycki Bank Rozwoju, Afrykański Bank Rozwoju, Fundusz Przesiedleńczy Rady Europy, Nordycki Bank Inwestycyjny, Karaibski Bank Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Międzyamerykańską Korporację Inwestycyjną.

[Podstawa prawna: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe]

Użyteczne linki

Asian Development Bank
Development Bank of Singapore
Inter-American Development Bank
North American Development Bank
The World Bank