Szukaj haseł:

Czyn niedozwolony (delikt)

Czyn niedozwolony to delikt cywilny. Niekoniecznie oznacza on popełnienie przestępstwa w znaczeniu prawa karnego. Zwyczajowo oznacza on zachowanie naganne, które wyrządza szkodę innemu podmiotowi prawa cywilnego i naruszyciel jest zobowiązany do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody.

W kodeksie cywilnym czyny niedozwolone regulują art. 415–449. Zasadą odpowiedzialności jest tutaj zasada winy. Jeśli podmiotowi prawa cywilnego udowodni się winę w działaniu, to podmiot ten jest zobowiązany do naprawienia szkody.

Wskazane przepisy regulują kompleksowo zasady odpowiedzialności w zależności od różnych przypadków działania, odpowiedzialności za zarządzane mienie czy szkód za osoby i zwierzęta pod opieką. Ten dział prawa cywilnego korzysta z wielu instytucji prawa karnego dotyczącego możliwości przypisania komuś winy i sytuacji gdy wina ta jest wyłączona.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top