Szukaj haseł:

Czynny żal

Czynny żal jest określeniem nieformalnym, dlatego też tego wyrażenia nie znajdziemy w przepisach prawa. Jest to szczególny rodzaj zawiadomienia urzędu skarbowego o popełnieniu czynu zabronionego (wykroczenia lub przestępstwa skarbowego), np. o niezłożeniu w terminie deklaracji lub zeznania podatkowego, nieodprowadzeniu należnych podatków. Jego złożenie zwalnia osobę winną od odpowiedzialności karnej skarbowej. Informację tę składa się na podstawie art. 16 § 1 kks, który stanowi, że:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Pismo w tej sprawie składa (podpisuje) osoba odpowiedzialna za dopełnienie danego obowiązku wobec US (np.: księgowy organizacji). Jeśli nie wskażemy urzędowi skarbowemu pisemnie takiej osoby, odpowiedzialność ponosi cały zarząd spółki, fundacji, stowarzyszenia itd.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top