Dopłaty do kredytów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosuje dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki, z którymi zawarła umowy, w ramach przyznanych im limitów. Warunkiem udzielenia dopłat do oprocentowania kredytów jest w szczególności przedstawienie przez kredytobiorcę planu przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowanego przez właściwy dla miejsca realizacji przedsięwzięcia ośrodek doradztwa rolniczego.

Kwoty kredytów objęte dopłatami do oprocentowania nie mogą przekraczać:

1) 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne lub nakładów na realizację w gospodarstwach rolnych przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 i w § 2a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, nie więcej jednak niż 4 miliony zł,

2) 95% wartości nakładów inwestycyjnych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa, nie więcej jednak niż 4 miliony zł,

3) 90% wartości zakupu nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie gospodarstwa rodzinnego lub na powiększenie takiego gospodarstwa, nie więcej jednak niż 4 miliony zł,

4) 70% wartości nakładów inwestycyjnych:

a) w przetwórstwie rolno-spożywczym – nie więcej jednak niż 8 milionów zł, a w przetwórstwie mięsa, mleka lub ziemniaków na skrobię – nie więcej jednak niż 16 milionów zł na przedsięwzięcia w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, lub na wprowadzenie nowych technologii,

b) na działy specjalne produkcji rolnej lub na realizację w tych działach przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – nie więcej jednak niż 8 milionów zł, a także na usługi dla rolnictwa – nie więcej jednak niż 4 miliony zł,

c) na realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – nie więcej jednak niż 8 milionów zł,

5) 80% wartości nakładów inwestycyjnych na modernizację, budowę i rozbudowę zakładów prowadzących inną działalność, o których mowa w § 3 pkt 1, nie więcej jednak niż 8 milionów zł.

[Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji]