Szukaj haseł:

Dopozwanie

Dopozwanie jest instytucją związaną z procesem cywilnym unormowaną w art. 194 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Głównym celem przedmiotowej instytucji jaki założył ustawodawca jest umożliwienie prowadzenia procesu w prawidłowej konfiguracji podmiotowej. Na etapie toku postępowania zdarzają się bowiem przypadki, w których powód błędnie lub niecelowo (ze względu na brak wystarczającej wiedzy) skierował swoje roszczenie przeciwko niewłaściwej osobie.

W celu zapewnienia właściwego toku postępowania ustawodawca przewidział art. 194 ust. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym jeżeli w trakcie toczącego się procesu okaże się, że powództwo nie zostało wniesione przeciwko osobie, która powinna być w sprawie stroną pozwaną, sąd na wniosek powoda lub pozwanego wezwie tę osobę do wzięcia udziału w sprawie.
Innymi słowy dopozwanie umożliwia naprawienie błędu powoda, gdy okaże się, że pozwał on niewłaściwą osobę (a więc gdy pozwany nie jest tym podmiotem, co do którego powinno być skierowane żądanie).

Dopozwania dokonuje sąd na wniosek jednej ze stron procesu poprzez wydanie odpowiedniego postanowienia, na które nie służy zażalenie. Osoba wezwana do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego może za zgodą obu stron wstąpić w miejsce pozwanego, który wówczas będzie zwolniony od udziału w sprawie. W razie wyrażenia zgody na zmianę strony pozwanej, pozwany może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów od strony powodowej.

Jeżeli okaże się, że powództwo o to samo roszczenie może być wytoczone przeciwko innym jeszcze osobom, które nie występują w sprawie w charakterze pozwanych, sąd na wniosek powoda może wezwać te osoby do wzięcia udziału w sprawie.

Dopozwanie należy odróżnić instytucji przypozwania, które zakłada odmiennie, że stronie której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top