Egzekucja długów

Zgodnie z prawem polskim do przymusowej egzekucji świadczenia niezbędny jest tzw. tytuł wykonawczy, przy czym pojęcie „tytuł wykonawczy” oznacza tytuł egzekucyjny zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności.

Tytułami egzekucyjnymi są:

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
2) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
3) wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem;
4) ugoda przed mediatorem;
5) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
6) pewne rodzaje aktów notarialnych, w których dłużnik poddał się egzekucji.