Fixing

Fixing Skarbowych Papierów Wartościowych to działania podejmowane w celu ustalenia Kursów Fixingowych oraz Kursów Informacyjnych kupna/sprzedaży dla skarbowych papierów wartościowych („SPW”).

Organizatorem Fixingu SPW jest Narodowy Bank Polski, a Pełnomocnikiem – MTS-CeTO S.A. Organizator Fixingu SPW określa jego zasady w porozumieniu z Emitentem i Pełnomocnikiem oraz sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem Fixingu SPW. Pełnomocnik zapewnia zgodne z Regulaminem Fixingu SPW funkcjonowanie systemu fixingowego oraz jego sprawność i bezpieczeństwo techniczne. Podział kompetencji między Organizatorem Fixingu SPW oraz Pełnomocnikiem określi umowa między nimi.

[źródło: Regulamin fixingu skarbowych papierów wartościowych]