Jednostki uczestnictwa

Jednostki uczestnictwa w funduszu zbiorowego inwestowania są nabywane przez uczestników funduszu tytuły do udziału w jego aktywach, które zgodnie z odrębnymi przepisami lub na żądanie uczestnika funduszu są odkupywane lub umarzane przez fundusz z jego aktywów, na wcześniej określonych warunkach.

Przykładami takich jednostek są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych zamkniętych.

Również do zbywania lub odkupywania tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.

[Podstawa prawna: Prawo dewizowe]