Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy – kwota pieniężna określająca sumę wartości nominalnej wszystkich udziałów lub akcji w spółce kapitałowej. Kapitał zakładowy pokrywany jest wkładami wspólników, wedle ich umowy, pieniężnymi lub niepieniężnymi. Wysokość kapitału zakładowego określona jest przez akt założycielski spółki, tj. umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub statut spółki akcyjnej. W czasie istnienia spółki może być podwyższany lub obniżany uchwałą wspólników przez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości dotychczasowych albo poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczas wyemitowanych. Wniesione przez wspólników wkłady na pokrycie kapitału zakładowego stanową granice ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki – wspólnik spółki kapitałowej nie może odpowiadać za zobowiązania spółki innymi składnikami swojego majątku.
Kapitał zakładowy powinien zostać wpłacony w całości przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast w przypadku spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej, przynajmniej w ¼ wysokości przed złożeniem wniosku o rejestrację, a w pozostałej wysokości w ciągu roku od dnia rejestracji spółki, w przypadku wkładów pieniężnych, natomiast w przypadku wkładów niepieniężnych, powinny zostać wniesione w ciągu roku od dnia rejestracji spółki akcyjnej.