Szukaj haseł:

Klauzula rebus sic stantibus

Klauzula rebus sic stantibus (łac. „ponieważ sprawy przybrały taki obrót”) to instytucja prawa cywilnego uregulowana w art. 3571 k.c.

Nie oznacza ona całkowitego złamania zasady pacta sunt servanda – „umów należy przestrzegać”. Klauzula rebus sic stantibus polega – z teoretycznego punktu widzenia – na tym, że w razie istotnej zmiany stosunków w okresie między powstaniem zobowiązania a jego wykonaniem powinna nastąpić zmiana treści zobowiązania, a nawet – wyjątkowo – zobowiązanie powinno wygasnąć bez spełnienia świadczenia, przy czym chodzi tu o okoliczności, które nie są objęte typowym ryzykiem umownym i są obiektywnie niezależne od woli stron umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top