Szukaj haseł:

Komandytariusz

Komandytariusz – wspólnik spółki komandytowej, który nie posiada prawa do reprezentowania spółki i odpowiada za jej zobowiązania do określonej z góry, w umowie spółki komandytowej, kwoty zwanej sumą komandytową.

Komandytariuszem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, polska lub zagraniczna. Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki ograniczona jest przez sumę komandytową, jednak jeśli suma ta znajduje pokrycie we wniesionym do spółki wkładzie, komandytariusz wolny jest od odpowiedzialności za jej zobowiązania. Jeśli wartość wkładu wniesionego do spółki jest niższa niż wysokość sumy komandytowej lub komandytariusz w ogóle nie wniósł wkładu, odpowiedzialny jest on za zobowiązania spółki do wysokości różnicy między wysokością sumy komandytowej a wartością rzeczywiście wniesionego do spółki wkładu.

Komandytariusz może działać w imieniu spółki wyłącznie jako pełnomocnik. Jeśli komandytariusz działa bez umocowania lub przekroczy jego zakres, odpowiada wobec osób trzecich za skutki tej czynności bez ograniczeń. Ten sam skutek ma działanie przez komandytariusza nie ujawniającego swojego umocowania. Nazwa lub nazwisko komandytariusza nie może znajdować się w firmie spółki komandytowej, w przeciwnym wypadku komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki jak komplementariusz.

Zobacz też

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top