Szukaj haseł:

Komplementariusz

Komplementariusz – wspólnik spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, który posiada prawo reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw oraz ponosi nieograniczoną i subsydiarną odpowiedzialność całym swym majątkiem za zobowiązania spółki. Subsydiarność odpowiedzialności polega na tym, że komplementariusz może być pociągnięty do odpowiedzialności, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna w całości lub w części.

Komplementariusz może reprezentować spółkę na zewnątrz, tj. składać i przyjmować w jej imieniu oświadczenia woli i prowadzić jej sprawy. W sprawach przekraczających zwykłe czynności spółki, musi uzyskać zgodę komandytariusza, chyba że wymóg taki wyłączony został umową spółki.

Komplementariuszem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, zarówno polska, jak i zagraniczna. Nazwisko lub pełna nazwa przynajmniej jednego z komplementariuszy stanowi obligatoryjny element firmy spółki komandytowej.

Zobacz też

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top