Konsolidacja sald (Cash pooling)

Poniżej przedstawiamy wybór interesujących publikacji prasowych na temat usługi konsolidacji sald (tzw. cash pooling). Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z takiej usługi kliknij tutaj, aby zapoznać się z ofertą polskich banków w tym zakresie.

Związek Banków Polskich Umowy konsolidacji rachunków bankowych

„Cash polling, to nowy – nieuregulowany dotąd w polskim prawie – rodzaj usług bankowych. Umowa konsolidacji rachunków bankowych polega na gromadzeniu, przez podmiot zarządzający rachunkami (pool leadera), na zlecenie grupy powiązanych przedsiębiorców, ich środków finansowych, na rachunku skonsolidowanym grupy i kompensowaniu przejściowych nadwyżek wykazywanych przez jedne podmioty z niedoborami innych podmiotów należących do grupy. Podmiotem zarządzającym rachunkami (pool leader) może być zarówno bank (najczęściej) jak i inny podmiot.”

Paweł Tomala: Cash pooling jako metoda poprawy efektywności

„Kilka banków działających na polskim rynku usług finansowych oferuje swoim klientom korporacyjnym możliwość zastosowania cash poolingu.”

Hortensja Zawal-Kubiak: Cash pooling – skutki w podatku dochodowym

[UWAGA: Artykuł odnosi się do stanu prawnego na 2004 r.] „Cash pooling to nowoczesna forma zarządzania finansami grupy podmiotów powiązanych. Popularna w wielu krajach, w Polsce wciąż niedoceniona, m.in. ze względu na brak jasnych regulacji podatkowych. W poniższym artykule omówione są właśnie konsekwencje przystąpienia polskiego podmiotu do tego typu umów na gruncie podatku dochodowego, m.in. w zakresie odsetek, niedostatecznej kapitalizacji, różnic kursowych i cen transferowych.”

Cash pooling w Polsce – lepiej nie igrać z fiskusem

[UWAGA: Artykuł odnosi się do stanu prawnego na 2004 r.] „Brak interpretacji podatkowych sprawia, że działające w Polsce firmy wchodzące w skład grup kapitałowych nie mogą skutecznie zarządzać swoimi nadwyżkami finansowymi w ramach usługi finansowej tzw. cash pooling. Firma posiadająca nadmiar gotówki pożyczając pieniądze posiadającej długi spółce z grupy kapitałowej może bowiem zapłacić bardzo wysoki podatek od czynności cywilnoprawnych.”

Natomiast, aby dowiedzieć się więcej o praktyce usług cash poolingu poza granicami Polski, warto jest przeanalizować dwie publikacje:

The Practice of Cash Pooling,
Cash Pooling in The Czech Republic.