Kuratela

Kuratela to instytucja zbliżona do opieki. Cechą charakterystyczną kurateli jest jej przejściowy charakter i fakt, iż jest ustanawiana sądownie, co do zasady głównie w celu sprawowania zarządu nad majątkiem i dbałości o interesy finansowe osoby, nad którą sprawujemy kuratelę (art. 178 § 1 k.r.o.). Kuratora można powołać z zewnątrz bez względu na stosunek uczuciowy bądź psychiczny pomiędzy kuratorem a osobą poddaną kurateli, np. kurator spadku. Kuratelę ustanawia sąd opiekuńczy, a na podstawie przepisów szczególnych – także inne organy państwowe. Kuratorowi z zasady przysługuje wynagrodzenie, o ile wystąpi on z takim wnioskiem do sądu (art. 179 k.r.o.). Spośród rodzajów kurateli możemy wyróżnić:

  • kuratelę o charakterze rodzinnoprawnym,
  • kuratelę dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
  • kuratelę dla osoby nieobecnej,
  • kuratelę procesową,
  • kuratelę w sprawach o prawa stanu.