Powinowactwo

Powinowactwo to stosunek rodzinnoprawny, łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego małżonka (art. 26 k.r.o.). W odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest więzią biologiczno-prawną, powinowactwo jest wyłącznie więzią prawną.

Powinowactwo, tak jak pokrewieństwo, może zachodzić w linii prostej i bocznej. Stopnie powinowactwa oblicza się według tych samych zasad, jak stopnie pokrewieństwa. Powinowactwo trwa mimo ustania małżeństwa, chyba że małżeństwo ustało wskutek jego unieważnienia (art. 26 k.r.o.). Unieważnienie znosi bowiem małżeństwo z mocą wsteczną od chwili zawarcia, czyli powstaje stan taki, jak gdyby nigdy nie zostało zawarte (z wyjątkami przewidzianymi w art. 21 k.r.o.).