Odcinki zbiorowe

Odcinek zbiorowy jest dokumentem, który inkorporuje on dwie lub większą liczbę akcji. Jego treść powinna odpowiadać wymogom art. 328 k.s.h., czyli powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane:

1) firmę, siedzibę i adres spółki,
2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
3) datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
4) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,
5) wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych,
6) ograniczenia co do rozporządzania akcją,
7) postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

[Podstawa prawna: kodeks cywilny]