Odpis notarialny

jest to kopia dokumentu, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Odpis musi odzwierciedlać dokładne brzmienie dokumentu, który jest poświadczany. W przeciwieństwie do wypisu z aktu notarialnego, odpis nie jest kopią aktu notarialnego, ale kopią innego, dowolnego dokumentu (zarówno urzędowego, jak i dokumentu prywatnego), której treść notariusz poświadcza, jako zgodną (taką samą) treść  z oryginalnym dokumentem. Odpis notarialny uznawany jest za dokument  urzędowo poświadczony, za wyjątkiem odpisów z dokumentów prywatnych, a więc takich, które stanowią o tym, że osoba podpisująca dokument, wydała oświadczenie woli o danej treści.. Odpis notarialny nie zachowuje takiego samego układu graficznego poświadczanego dokumentu, a polega na przepisaniu tekstu z wiernym zachowaniem zgodności co do treści odpisu z tekstem oryginalnym. Odpis poświadczony przez notariusza, ma moc prawną oryginału