Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki

Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej ma charakter subsydiarny, ale bez ograniczeń. Wspólnik odpowiada więc całym swoim majątkiem, solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami.

W przypadku wspólnika przystępującego do spółki, odpowiada on za jej zobowiązania sprzed dnia przystąpienia. Natomiast, umowa spółki jawnej zawarta z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do spółki przedsiębiorstwo, rodzi po stronie spółki odpowiedzialność za zobowiązania tego przedsiębiorcy przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa sprzed dnia utworzenia spółki.

Wspólnik pozwany z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki może przedstawić wierzycielowi zarzuty przysługujące spółce wobec wierzyciela. Jeżeli zarzut wymaga złożenia oświadczenia woli przez spółkę celem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, potrącenia lub w innych podobnych przypadkach, wspólnik może odmówić zaspokojenia wierzyciela; dopóki spółka nie złoży takiego oświadczenia. Wierzyciel może wyznaczyć spółce dwutygodniowy termin do złożenia oświadczenia woli, po którego bezskutecznym upływie wspólnik lub wierzyciel może wykonać swoje uprawnienia.

[oprac. Aneta Ignatiuk]