Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej

Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej jest zależna od tego jaki status się w niej posiada. Odpowiedzialność wspólników przedstawia się następująco:

(1) Komplementariusz odpowiada bez ograniczenia wobec wierzycieli za zobowiązania spółki;
(2) Komandytariusz ponosi ograniczoną odpowiedzialność:
(a) do wysokości sumy komandytowej, wobec wierzycieli za zobowiązania spółki,
(b) jest wolny od odpowiedzialności w granicach wkładu wniesionego do spółki, jednakże, w przypadku zwrotu wkładu w całości lub w części przywrócenie odpowiedzialności w wysokości równej dokonanego zwrotu.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 października 2004 r. I ACa 327/2004 (Lexpolonica nr 383353) „subsydiarność odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej rzutuje nie na powinność świadczenia przez wspólników, ale na kolejność zaspokojenia wierzyciela z określonych mas majątkowych. Występowanie przesłanki bezskuteczności egzekucji z majątku spółki komandytowej (art. 31 § 1 ksh w zw. z art. 103 ksh) badane jest na etapie postępowania o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko wspólnikom w oparciu o treść art. 31 § 2 ksh w zw. z art. 103 ksh. Upływ terminu przedawnienia przeciwko spółce komandytowej w czasie toczenia się sprawy wniesionej przez wierzyciela przeciwko wspólnikom spółki może być skutecznie podnoszony przez wspólników na podstawie art. 35 § 1 ksh w zw. z art. 103 ksh”.

[oprac. Aneta Ignatiuk]