Oferta (w rozumieniu KC)

Oferta (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) – w rozumieniu Kodeksu cywilnego ofertę stanowi takie oświadczenie woli zawarcia umowy złożone przez podmiot je składający (oferenta) potencjalnemu kontrahentowi (oblatowi), które określa istotne postanowienia umowy, zawarcie której proponuje adresatowi oświadczenia.
Istotne postanowienia umowy to takie jej elementy, które pozwalają zidentyfikować rodzaj umowy, strony oraz rodzaj i przedmiot świadczenia każdej ze stron. Dla przykładu, oferta zawarcia umowy sprzedaży winna zawierać oznaczenie nabywcy i zbywcy, przedmiotu sprzedaży oraz cenę.
Oferta może zawierać również inne elementy, takie jak termin związania ofertą.
Od oferty odróżnić należy zaproszenie do zawarcia umowy, które nie wiąże podmiotu wystosowującego takie zaproszenie, a stanowi jedynie propozycję przystąpienia do negocjacji dotyczących zawarcia potencjalnej umowy poprzez wysyłkę cenników, reklam i innych informacji dotyczących oferowanych usług lub produktów.