Osoba prawna

Osoby prawne są jednym z trzech (obok osób fizycznych oraz tzw. ułomnych osób prawnych) podmiotów prawa cywilnego. Zgodnie z kodeksem cywilnymi osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Osoba prawa posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna, co do zasady, posiada majątek odrębny od majątku osób ją zawiązujących lub będących jej „właścicielami”. Ponadto osoba prawna sama może być podmiotem praw i obowiązków i zasadniczo ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich za czynności przez siebie dokonane. Cechą charakterystyczną osób prawnych jest działanie poprzez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie. Powstanie, ustrój i ustanie osoby prawnej określają właściwe przepisy. Dana jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawą z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Jako przykład podmiotu, który uzyskuje osobowość prawną bez wpisu do właściwego rejestru można wskazać gminę czy Skarb Państwa. Jako przykłady innych osób prawnych można wymienić spółkę z o.o., spółkę akcyjną, stowarzyszenie, szkołę wyższą, fundację, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.