Otwieranie działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej w Polsce jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Działalność gospodarcza musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (dla osób prawnych) albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla osób fizycznych). Jednakże organ administracji publicznej, który odpowiada za rejestrację przedsiębiorców nie może żądać ani uzależnić swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa.

W praktyce, otwarcie własnej działalności gospodarczej przebiega zazwyczaj bez większych problemów i nie wiąże się też ze znacznymi wydatkami na opłaty administracyjne. Tym niemniej, przynajmniej w wypadku spółek, trudno sobie wyobrazić taką rejestrację bez pomocy prawnika albo osoby mającej pewne doświadczenie w problematyce prawnej, ponieważ postępowanie rejestrowe ma bardzo sformalizowany charakter. Zgodnie z art. 19 ust. 2-3 ustawy z dnia sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu, a wniosek nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków.