Papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym

Papiery wartościowe nieudziałowe to papiery niebędące:

a) akcjami,
b) papierami wartościowymi inkorporującymi prawa majątkowe tożsame z prawami wynikającymi z akcji,
c) certyfikatami inwestycyjnymi,
d) papierami wartościowymi inkorporującymi prawo do objęcia lub nabycia papierów wartościowych, o których mowa w lit. a lub b, w wyniku ich zamiany lub wykonania prawa w nich inkorporowanego, emitowanymi przez emitenta papierów wartościowych, o których mowa w lit. a lub b, albo podmiot należący do jego grupy kapitałowej.

[Podstawa prawna: ustawa o ofercie publicznej]