Pełnomocnik

jest rodzajem przedstawiciela, który w zakresie określonym w pełnomocnictwie może zastępować reprezentowanego.  Instytucja ta jest szczególną formą przedstawicielstwa, albowiem swoje źródło bierze w jednostronnej czynności prawnej obejmującej wolę reprezentowanego.  Czynność prawna podjęta przez pełnomocnika wywołuje swoje skutki bezpośrednio dla reprezentowanej osoby. Istotną kwestią jest to, iż pełnomocnictwo może być udzielone w sposób wyraźny lub dorozumiany, zarówno w formie ustnej, pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi lub  w formie aktu notarialnego, w zależności  od charakteru czynności, w której uczestniczyć ma pełnomocnik (np. do kupna lub sprzedaży nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego, do sprzedaży lub kupna udziałów w sp. z o.o. z podpisami notarialnie poświadczonymi, do podpisania umowy najmu co do zasady w zwykłej formie pisemnej lub ustnej). Przeważa pogląd, iż nie jest wymagane przyjęcie pełnomocnictwa przez pełnomocnika od osoby je udzielającej.