Plan przekształcenia

jest pewną koncepcją, którą podmiot zamierzający się przekształcić w inną formę prowadzonej działalności musi sporządzić i poddać badaniu przez biegłego rewidenta. Kodeks spółek handlowych zakłada możliwość przekształcania się spółek osobowych i kapitałowych, w tym spółki cywilnej w inną spółkę handlową. Kodeks spółek handlowych umożliwia również przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w spółkę kapitałową. W przypadku spółek handlowych plan przekształcenia musi być sporządzony jedynie formie pisemnej, a gdy chodzi o jednoosobową spółkę lub jednoosobowego przedsiębiorcę będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie aktu notarialnego. Plan przygotowuje zarząd spółki przekształcanej albo wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej (jeżeli chodzi o spółki). Plan przekształcenia musi zawierać pewne elementy konstytutywne takie jak np.  ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym (w przypadku jednoosobowego przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną tylko ten pierwszy wymóg). Do planu przekształcenia obowiązkowo należy załączyć wymagane prawem dodatkowe dokumenty w tym m. in. projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,  projekt umowy albo statutu spółki przekształconej,  wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej. Ich treść zależy od formy prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu zamierzającego się przekształcić.