Pomoc prawna w ppsa

Pomoc prawna w ppsa: prawo pomocy prawnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest uregulowane przez ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Instytucja prawa pomocy stanowi gwarancję konstytucyjnej zasady prawa do sądu. Podmiot, który nie jest w stanie samodzielnie pokryć całości kosztów związanych z prowadzeniem postępowania sądowego może złożyć odpowiedni wniosek o przyznanie prawa pomocy stosownie do art. 243 ust. 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Przedmiotowy wniosek jest wolny od opłat. Należy go jednak złożyć przed wszczęciem postępowania lub w jego toku na odpowiednim formularzu ustanowionym przez Radę Ministrów. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Z kolei pomoc prawna w ppsa w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego przesłanki zastosowania prawa pomocy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ udzielenie prawa pomocy jest formą dofinansowania strony postępowania z budżetu państwa i powinno mieć miejsce tylko w sytuacjach, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu jest obiektywnie niemożliwe. Wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej składa się do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przyznanie prawa pomocy nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów postępowania, jeżeli obowiązek taki wynika z innych przepisów. Przyznanie prawa pomocy może być cofnięte w całości lub w części, jeżeli się okaże, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.