Szukaj haseł:

Postępowanie rejestrowe

Postępowanie rejestrowe zostało opisane w Dziale VI Części Pierwszej kodeksu postępowania administracyjnego. Dotyczy ono postępowania w sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli w sprawach rejestrowych. W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwym jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy (sąd rejestrowy).

Wniosek o wpis do KRS składa podmiot podlegający wpisowi do tego rejestru, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do KRS składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Wpis do KRS następuje na podstawie postanowienia, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej. Koszty postępowania rejestrowego ponosi podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do KRS.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top