Postępowanie rejestrowe

Postępowanie rejestrowe zostało opisane w Dziale VI Części Pierwszej KPC. Dotyczy ono postępowania w sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli w sprawach rejestrowych. W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwym jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy (sąd rejestrowy). Wniosek o wpis do KRS składa podmiot podlegający wpisowi do tego rejestru, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Dokumenty, na których podstawie dokonuje się wpisu do KRS składa się w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Wpis do KRS następuje na podstawie postanowienia, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej. Koszty postępowania rejestrowego ponosi podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do KRS.