Szukaj haseł:

Powiernictwo

Powiernictwo to stosunek prawny łączący powiernika (zwanego także fiducjantem) oraz powierzającego (fiducjariusz). Powierzający powierza powiernikowi określone prawo (lub prawa) podmiotowe, co oznacza, iż powiernik nabywa powierzone mu prawo i uzyskuje upoważnienie (kompetencje) do wykonywania uprawnień wypływających z powierzonego prawa. Wobec osób trzecich powiernik występuje w imieniu własnym jako podmiot danego prawa, natomiast w stosunku do powierzającego, czyli w relacji wewnętrznej pomiędzy stronami umowy powiernictwa jest związany jej postanowieniami.

Należy pamiętać, że umowa powiernictwa nie jest skuteczna erga omnes, a jedynie inter partes, zatem powierzający nie może powoływać się na jej treść chcąc np. unieważnić czynności dokonane przez powiernika wobec osób trzecich, a powiernik nie jest ograniczony umową przy dokonywaniu czynności związanych z powierzonym prawem podmiotowym. W doktrynie istnieje kilka podziałów powiernictwa w zależności od kryterium. Pierwszy podział ze względu na cel powiernictwa to podział na powiernictwo zarządcze (np. przelew wierzytelności w celu windykacji) i zabezpieczające (np. przewłaszczenie i przelew na zabezpieczenie). Ze względu na źródła powstania stosunku powiernictwa wyodrębnia się powiernictwo umowne i powiernictwo ustawowe. Zdecydowana większość stosunków powierniczych ma swoje źródło w umowie powierniczej i jest to najbardziej typowy sposób ustanowienia tego stosunku.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top