Szukaj haseł:

Prawo pierwszeństwa

Prawo pierwszeństwa jest często mylnie utożsamiane z prawem pierwokupu, a są to instytucje odrębne. Prawo pierwszeństwa nie zostało uregulowane w kodeksie cywilnym, aczkolwiek z zasady swobody umów można je wprowadzić do prawie każdej umowy cywilnej. Oznacza ono uprawnienie przysługujące jednej ze stron umowy do wstąpienia w stosunek zobowiązaniowy, jaki powstaje pomiędzy właścicielem danego składnika majątkowego a innym nabywcą tegoż składnika.

Jest to najpełniejsze zabezpieczenie uprawnionego przed zmianą właściciela, jako że zabezpiecza uprawnionego przed jakąkolwiek czynnością prawną, w wyniku której dochodzi do przeniesienia własności. Trudności praktyczne zastosowania tego prawa wynikają z braku regulacji kodeksowej. Strony zainteresowane wprowadzeniem tej instytucji powinny w sposób szczegółowy uregulować zasady wykonywania tegoż prawa przez uprawnionego oraz warunki, w jakich ono powstaje

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top