Prawo pierwszeństwa

Prawo pierwszeństwa jest często mylnie utożsamiane z prawem pierwokupu, a są to instytucje odrębne. Prawo pierwszeństwa nie zostało uregulowane w kodeksie cywilnym, aczkolwiek z zasady swobody umów można je wprowadzić do prawie każdej umowy cywilnej. Oznacza ono uprawnienie przysługujące jednej ze stron umowy do wstąpienia w stosunek zobowiązaniowy jaki powstaje pomiędzy właścicielem danego składnika majątkowego, a innym nabywcą tegoż składnika. Jest to najpełniejsze zabezpieczenie uprawnionego przed zmianą właściciela, jako że zabezpiecza uprawnionego przed jakąkolwiek czynnością prawną w wyniku której dochodzi do przeniesienia własności. Trudności praktyczne zastosowania tego prawa wynikają z braku regulacji kodeksowej. Strony zainteresowane wprowadzeniem tej instytucji powinny w sposób szczegółowy uregulować zasady wykonywania tegoż prawa przez uprawnionego i warunki w jakich ono powstaje