Prawomocność orzeczeń

Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy. Jeżeli zaskarżono tylko część orzeczenia, staje się ono prawomocne w części pozostałej z upływem terminu do zaskarżenia. Prawmocność orzeczenia, co do zasady, może byc stwierdzona na wniosek strony. Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a wprzypadkach wskazanych w ustawach także inne osoby. Wyrok prawmocny ma powagę rzeczy osądzonej, co do tego, co w związku ze sprawa stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia.