Przechowanie

Przechowanie

Przechowanie – charakter umowy przechowania został sprecyzowany przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z definicją ustawową w art. 835 Kodeksu cywilnego przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Stronami umowy przechowania są przechowawca oraz inny podmiot decydujący się oddać rzecz na przechowanie określany często w obrocie mianem składającego.

Jeżeli wysokość wynagrodzenia za przechowanie nie jest określona w umowie albo w taryfie, przechowawcy należy się wynagrodzenie w danych stosunkach przyjęte, z wyjątkiem sytuacji kiedy z umowy lub z okoliczności wynika, iż zobowiązał się przechować rzecz bez wynagrodzenia. Przechowawca powinien przechowywać rzecz w taki sposób, do jakiego się zobowiązał, a w braku umowy w tym względzie, tak jak to wynika z właściwości przechowywanej rzeczy i z okoliczności. Przechowawcy nie wolno używać rzeczy bez zgody składającego, chyba że jest to konieczne do jej zachowania w stanie niepogorszonym.

W ramach umowy przechowania przechowawca jest uprawniony zmienić określone w umowie miejsce i sposób przechowania rzeczy, jeżeli okaże się to konieczne dla jej ochrony przed utratą lub uszkodzeniem. Wskazać należy, że składający może w każdym czasie żądać zwrotu rzeczy oddanej na przechowanie. Przechowawca może żądać odebrania rzeczy przed upływem terminu oznaczonego w umowie, jeżeli wskutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia rzeczy przechowywać jej w taki sposób, do jakiego jest zobowiązany.

Podstawa prawna

  • art. 835–845 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Orzeczenia i komentarze

  • Wyrok SA w Krakowie z dnia 14.01.1992 r., sygn. akt IACr 396/91
  • Ciszewski Jerzy (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II, 2014.
  • Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, 2013.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej przechowania?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl