Depozyt nieprawidłowy (przechowanie nieprawidłowe)

Depozyt nieprawidłowy

Depozyt nieprawidłowy (przechowanie nieprawidłowe) został zdefiniowany przez ustawodawcę w art. 845 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym artykułem, jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy). Należy wskazać jednak, że czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu.

Depozyt nieprawidłowy porównać można do umowy pożyczki, ale istotną różnicą pozostaje cel gospodarczy leżący u podstaw ich zawarcia. Depozyt nieprawidłowy może wynikać z przepisów prawa lub z indywidualnych w sprawie okoliczności. Przedmiotem depozytu nieprawidłowego są rzeczy oznaczone co do gatunku lub pieniądze. W przeciwieństwie do przechowania obowiązek zwrotu nie dotyczy tych samych rzeczy, a jedynie tej samej ich ilości. Ważną kwestią jest zwrot pieniędzy ponieważ, w takim wypadku zwrot nie będzie dotyczył tej samej ilości, a wartości pieniędzy. Kolejną istotną różnicą pomiędzy przechowaniem nieprawidłowym a klasyczną umową przechowania jest to, iż w momencie zawarcia depozytu nieprawidłowego własność przechodzi na przechowawcę pozbawionego również obowiązku sprawowania pieczy nad składaną rzeczą. Podobnie z kolei jak przy klasycznym przechowaniu, przechowanie nieprawidłowe może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny.

Podstawa prawna

  • art. 845 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Orzeczenia i komentarze

  • Wyrok SN z 16.01.1974 r., sygn. akt I CR 737/74
  • Wyrok SN z dnia 20.06.1977 r., sygn. akt II CR 204/77
  • Ciszewski Jerzy (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II, 2014.
  • Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, 2013.

Potrzebujesz pomocy dotyczącej depozytów nieprawidłowych?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl