Przedmiot działalności spółki

jest w zasadzie informacją o spółce, z której powinno wynikać, jaką działalnością dany podmiot się zajmuje. Przedmiot działalności jednoosobowego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną ujawnia się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaś spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedmiot działalności należy wpisywać w rejestrze według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Klasyfikacja ta przyporządkowuje do każdego rodzaju działalności odpowiednie kody np. działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – posiada kod 46.11.Z. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawodawca nałożył obowiązek ujawniania w rejestrze przedmiotu przeważającej działalności, ograniczając liczbę wymienianych przedmiotów działalności do dziesięciu.