Przekaz

jest to pojęcie zdefiniowane w art. 9211 Kodeksu Cywilnego, należącego do działu zobowiązań prawa cywilnego. Jest to forma upoważnienia, którego Przekazujący udziela tzw. Przekazanemu do spełnienia świadczenia osobie uprawnionej do jego otrzymania, a więc odbiorcy przekazu. Istotą przekazu jest układ, w którym udział biorą 3 odrębne podmioty zobowiązania. Równocześnie mamy do czynienia z dwoma dłużnikami, ale i dwoma wierzycielami – Przekazany jest dłużnikiem Przekazującego, natomiast Przekazujący jest dłużnikiem Odbiorcy Przekazu jednocześnie będąc wierzycielem Przekazanego. Przekaz jest  upoważnieniem będącym jednostronną czynnością prawną mającą charakter oświadczenia woli przekazującego. W wyniku przekazu przekazany jest upoważniony do tego, by spełnić świadczenie należne przekazującemu bezpośrednio do rąk odbiorcy przekazu we własnym imieniu, ale wykonując tym samym swoje zobowiązanie wobec Przekazującego. Spełnienie świadczenia przez Przekazanego powoduje jednocześnie wygaśnięcie zobowiązania przekazującego wobec odbiorcy przekazu.