Przekształcenie spółki/przedsiębiorcy

Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) w tym spółka cywilna może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową). Do przekształcenia czy to spółki czy jednoosobowego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wymagane jest dokonanie wielu czynności w tym: sporządzeniu planu przekształcenia, opinii biegłego rewidenta etc. Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej ( jednoosobowego przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną) w tym posiadane koncesje, zezwolenia, ulgi, o ile ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej