Szukaj haseł:

Rejestr przedsiębiorców

Rejestr przedsiębiorców to krajowy publiczny rejestr, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe (tzw. sądy gospodarcze) przy udziale Ministerstwa Sprawiedliwości, obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część.

Rejestr jest jawny, a dostęp do danych w nim zawartych ma każdy za pośrednictwem Centralnej Informacji. Dla każdego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzi się odrębne akta rejestrowe (w formie papierowej) obejmujące w szczególności dokumenty będące podstawą wpisu. Zasadą jest, iż każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych (z pewnymi wyjątkami określonymi w ustawie).

W rejestrze przedsiębiorców ujawnia się dane m.in. następujących podmiotów:

etc.

Rejestr przedsiębiorców działa w oparciu o przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r., (Dz. U. nr 127 poz. 769 z późń. zm). Obok rejestru przedsiębiorców funkcjonuje również rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestr dłużników niewypłacalnych.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top