Rejestr przedsiębiorców

jest to krajowy publiczny rejestr, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe (tzw. sądy gospodarcze) przy udziale Ministerstwa Sprawiedliwości,  obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego cześć,. Rejestr jest jawny a dostęp do danych w nim zawartych ma każdy, za pośrednictwem Centralnej Informacji. Dla każdego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzi się odrębne akta rejestrowe (w formie papierowej) obejmujące w szczególności dokumenty będące podstawą wpisu. Zasadą jest, iż każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych (z pewnymi wyjątkami określonymi w ustawie). W rejestrze przedsiębiorców ujawnia się dane m.in. następujących podmiotów: spółek, jawnych, partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych etc.  Rejestr przedsiębiorców działa w oparciu o przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997r., (Dz. U. nr 127 poz. 769 z późń. zm). Obok rejestru przedsiębiorców funkcjonuje również rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestr dłużników niewypłacalnych.