Szukaj haseł:

Rejestr stowarzyszeń

Rejestr stowarzyszeń to krajowy rejestr publiczny, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe (tzw. sądy gospodarcze) obejmujące swoja właściwością obszar województwa lub jego część, przy udziale Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rejestr jest jawny, a dostęp do danych w nim zawartych ma każdy za pośrednictwem Centralnej Informacji. Dla każdego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzi się odrębne akta rejestrowe (w formie papierowej) obejmujące w szczególności dokumenty będące podstawą wpisu. Zasadą jest, iż każdy ma prawo przeglądania akt rejestrowych (z pewnymi wyjątkami określonymi w ustawie).

Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r., (Dz. U. nr 127 poz. 769 z późń. zm), jeżeli przepisy tej ustawy nie stanowią inaczej. Obok rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej funkcjonuje również rejestr przedsiębiorców oraz rejestr dłużników niewypłacalnych.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top