Siedziba spółki/adres siedziby

siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Zgodnie z przepisami prawa w umowie spółki obligatoryjnym wymogiem jest  podania siedziby – miasta (miejscowości), które musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a nie adresu siedziby. Bezpieczniej zatem jest podać jedynie samą miejscowość np. Warszawa ale już bez określania jej adresu np. Ul. Puławska 100, kod pocztowy 00-089. W innym bowiem wypadku, gdy podmiot będzie chciał zmienić adres, w ramach tej samej miejscowości będzie zmuszony zmienić również umowę spółki, co może okazać się kosztowne (gdy umowa spółki wymaga aktu notarialnego). Adres spółki powinien zawierać nazwę ulicy wraz z podaniem numeru budynku oraz lokalu o ile takowy występuje wraz z kodem pocztowym.