Skrypt dłużny

Skrypt dłużny to dokument stwierdzający istnienie zobowiązania. Zgodnie z art.465 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli w danym stosunku zobowiązaniowym istnieje skrypt dłużny, to spełniając świadczenie dłużnik może żądać zwrotu dokumentu.

Jednakże, gdy wierzyciel ma interes w zachowaniu dokumentu, w szczególności gdy świadczenie zostało spełnione tylko częściowo, dłużnik może żądać uczynienia odpowiedniej wzmianki na dokumencie. Zgodnie z § 2 tego samego przepisu, w razie utraty dokumentu dłużnik może, niezależnie od pokwitowania, żądać od wierzyciela oświadczenia na piśmie, że dokument został utracony. Natomiast jeżeli wierzyciel odmawia zwrotu dokumentu lub uczynienia na nim odpowiedniej wzmianki albo pisemnego oświadczenia o utracie dokumentu, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć jego przedmiot do depozytu sądowego.

Warto podkreślić, że art. 465 k.c. dotyczy nie tylko skryptów dłużnych, ale również innych, zbliżonych konstrukcji, takich jak weksle.