Spółka cywilna

Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.

Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.

Jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść do spółki własność rzeczy, do wykonania tego zobowiązania, jak również do odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz do niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Jeżeli rzeczy mają być wniesione tylko do używania, stosuje się odpowiednio w powyższym zakresie przepisy o najmie.

 Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku.

Czym się różni spółka cywilna od spółek handlowych?

Poza spółkami cywilnymi istnieją również spółki handlowe, takie jak spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna. Podstawowa różnica między spółką cywilną a spółkami handlowymi polega na tym, że spółki handlowe mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane, natomiast spółka cywilna to tylko umowa wspólników i to wspólnicy są podmiotem praw i obowiązków tej spółki. Różnica ta jest najbardziej widoczna pomiędzy spółką cywilną a kapitałowymi spółkami handlowymi, które posiadają osobowość prawną. Jest ona natomiast mniej widoczna w odniesieniu do handlowych spółek osobowych (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), gdzie również występuje tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

W inny sposób wygląda również rejestracja handlowych i cywilnych, ponieważ w przypadku spółek cywilny to sami wspólnicy muszą się zarejestrować w Ewidencji Działalności Gospodarczej jako przedsiębiorcy, natomiast przy spółkach handlowych rejestruje się spółkę – w Krajowym Rejestrze Sądowym.

[oprac. mec. Robert Nogacki, 2007]

 Potrzebujesz porady prawnej odnośnie spółki cywilnej ?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz