Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa, w odróżnieniu od spółek osobowych, posiada pełną osobowość prawną. Przed wpisem do rejestru przedsiębiorców, z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka zoo w organizacji, zaś z chwilą zawiązania spółki akcyjnej (objęcia wszystkich akcji) powstaje spółka akcyjna w organizacji. Spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Umowa spółki kapitałowej wymaga formy aktu notarialnego. Spółka kapitałowa może posiadać tylko jednego wspólnika/akcjonariusza. Zasadniczo spółka kapitałowa jest odrębnym bytem prawnym od osób wspólników/akcjonariuszy, którzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. W spółkach kapitałowych obligatoryjnie występują organy – w spółce zoo, co do zasady, zgromadzanie wspólników oraz zarząd, w spółce akcyjnej zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd oraz rada nadzorcza. Prawa udziałowe w spółce zoo mają postać niematerialnych udziałów nie będących papierami wartościowymi, natomiast w spółce akcyjnej implementowane są w akcjach stanowiących papiery wartościowe na okaziciela lub imienne. W spółkach kapitałowych pojawia się kapitał zakładowy: w ramach spółki z o.o. minimalny kapitał zakładowy wynosi 5000 zł, z kolei w spółce akcyjnej 100.000 zł, zaś minimalna wartość nominalna udziałów spółce zoo wynosi 50 zł, natomiast minimalna wartość nominalna akcji wynosi 1 grosz.