Szukaj haseł:

Spółka osobowa

Spółka osobowa jest spółką, która w odróżnieniu od spółek kapitałowych, nie posiada osobowości prawnej, natomiast stanowi tak zwaną ułomną osobę prawną. Może zatem we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Spółka osobowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. Kodeks spółek handlowych określa zamknięty katalog spółek osobowych, do których zalicza się:

Umowa spółki jawnej i partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, natomiast umowa spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej wymaga formy aktu notarialnego.

Spółka osobowa musi posiadać przynajmniej dwóch wspólników. W spółkach osobowych istotny jest element personalny, nie zaś kapitałowy. Ponadto przynajmniej jeden ze wspólników spółki osobowej odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń, solidarnie i subsydiarnie ze spółką. Zasadniczo w spółkach osobowych nie ma organów (za wyjątkiem zarządu w spółce partnerskiej oraz rady nadzorczej i zgromadzenia akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej). W odróżnieniu od spółki z o.o. lub akcyjnej w spółkach osobowych wkładem wspólników do spółki może być praca i usługi świadczone na rzecz spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top