Szukaj haseł:

Spółki jednoosobowe

Zgodnie z art. 4 § 1 kodeksu spółek handlowych, spółka jednoosobowa to spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza.

W przypadku gdy wszystkie udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jednakże, uchwały podejmowane przez wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonującego uprawnienia zgromadzenia wspólników, nie wymagają formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym

W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki oświadczenie, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym (przepis ten uchybia odrębnym przepisom, które wymagają zachowania formy aktu notarialnego).

[Podstawa prawna: kodeks spółek handlowych]
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top