Szukaj haseł:

Przestępstwo nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym - to czyn zabroniony, rodzaj przestępstwa gospodarczego, karalna niegospodarność, spenalizowana w art. 296 Ustawy

Jak wynika z art. 734 k.c., istotą umowy zlecenia jest odpłatne (prowizja) lub nieodpłatne dokonanie określonej czynności prawnej w imieniu

Pozorne bankructwo - kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu

Stosownie do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi prawa pochodne to kategoria papierów wartościowych do

Back to top