Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 19 ustawy o rachunkowości poprzez rzeczowe aktywa obrotowe rozumie się materiały nabyte w

Półprodukty i produkty w toku - ustawa o rachunkowości nie definiuje pojęcia produkcja w toku, posługując się pojęciami produkty w