Formularze KRS – są to formularze stosowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), celem rejestracji, zgłoszenia zmiany lub wykreślenia podmiotu gospodarczego zobowiązanego na mocy przepisów ustaw do ujawnienia takiej informacji w KRS (wpis). Dostęp do KRS jest jawny. Każdy ma także prawo otrzymać, drogą elektroniczną, poświadczone

Znaki legitymacyjne - przepisy o papierach wartościowych stosuje się odpowiednio do znaków legitymacyjnych stwierdzających obowiązek świadczenia. W szczególności, do znaku legitymacyjnego, który nie określa imiennie osoby uprawnionej, stosuje się odpowiednio przepisy o papierach wartościowych na okaziciela, chyba że co innego wynika z przepisów szczególnych.Warto również

Znaczący inwestor w rozumieniu ustawy o rachunkowości to spółka handlowa, posiadająca w innej jednostce - niebędącej jednostką zależną - nie mniej niż 20% głosów w organie stanowiącym tej jednostki i wywierająca znaczący wpływ lub sprawującą współkontrolę nad tą jednostką, przy czym liczbę głosów ustala się

Dokonując jakichkolwiek przejęć albo połączeń podmiotów gospodarczych w Polsce, warto jest pamiętać o przepisach dotyczących zgłoszenia prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. Powyższy obowiązek dotyczy: 1) połączenia dwóch

Wydruk niefiskalny to każdy nieobrazujący treści transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument dopuszczony programem pracy kasy do druku, poza paragonem fiskalnym i raportami fiskalnymi. Każda kasa fiskalna zawiera zestaw formatek niefiskalnych, które program obsługujący sprzedaż może wykorzystać do

Wynik finansowy - wynik księgowy, wynik działalności. Jest to kategoria bilansowa i występuje jedynie przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Przebieg procesu ustalania i rozliczenia wyniku finansowego zależy od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Jest on głównym czynnikiem rzutującym na poziom rentowności, a ponadto zasila kapitał własny, co

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 19 ustawy o rachunkowości poprzez rzeczowe aktywa obrotowe rozumie się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary

Wydruk fiskalny – pojęcie oznacza bądź paragon fiskalny, którym jest wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej czynności, bądź raport fiskalny (dobowy, miesięczny i okresowy), czyli dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę,

Wynik finansowy netto to wykazany w sprawozdaniu finansowym (bilansie oraz rachunku zysków i strat) zysk lub strata brutto po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych i innych obowiązkowych wpłat z zysku do budżetu (np. w przedsiębiorstwach państwowych). W jednostkach osób fizycznych, w których opodatkowany jest

Należy odróżnić wynik finansowy brutto na działalności gospodarczej, który otrzymuje się przyjmując wynik na działalności operacyjnej powiększony o przychody finansowe i pomniejszone o koszty finansowe, przy czym efektem może być:zysk brutto na działalności gospodarczej - jeśli wynik finansowy na działalności operacyjnej skorygowany o przychody