Półprodukty i produkty w toku

Półprodukty i produkty w toku

Półprodukty i produkty w tokuustawa o rachunkowości nie definiuje pojęcia produkcja w toku, posługując się pojęciami produkty w toku produkcji i półprodukty (art. 3 ust. 1 pkt. 19, art. 34 ust. 2 oraz załącznik nr 1 do tej ustawy – bilans) są to składniki produkcji, które zostaną przekształcone w produkty gotowe; przeszły już wymagane dla nich fazy produkcji, lecz nie zostały ukończone pod względem wymogów technologicznych i handlowych koniecznych dla wyrobów gotowych, wymagają dalszej obróbki i nie są objęte ewidencją wyrobów gotowych. Do półproduktów zazwyczaj zaliczamy nie zakończone jeszcze wyroby, które przeszły jednak pewien zamknięty etap cyklu technologicznego. W związku z tym nadają się do magazynowania, a nawet mogą być sprzedawane innym jednostkom. W przypadku prowadzenia działalności usługowej do produktów w toku będziemy także zaliczać nie wykonane jeszcze w pełni usługi.

Półprodukty i produkty w toku związane są z działalnością wytwórczą w przedsiębiorstwie lub gospodarstwie. Terminy te odnoszą się również do księgowości i zagadnień podatkowych przedsiębiorstwa. Odróżnienie dwóch pojęć uwarunkowane jest znajomością poszczególnych etapów wytwarzania produktów. Definiując półprodukt skupić należy się na jego stanie technologicznym w stosunku do wytworzonego i gotowego produktu. Półprodukt jest bowiem wytworem, który przygotowany został na konkretnym etapie produkcyjnym w celu dalszego jego modyfikowania, przerabiania lub zużycia w celu wytworzenia ostatecznego produktu. Półprodukt może zostać również wykorzystany do dalszej sprzedaży, a następnie stanowić element składowy gotowego produktu. Półprodukt należy odróżnić od produktów w toku, które są nieukończonymi jeszcze produktami. Jest to część produkcji w przedsiębiorstwie niedokończona na koniec okresu rozliczeniowego (miesiąca). Istotną różnicą jest element niekompletności produktu pod względem technicznym i technologicznym. Produkty w toku znajdują się w dalszym ciągu w zakładzie lub przedsiębiorstwie, oczekując na dalszą obróbkę w kolejnych etapach produkcji. Pod względem finansowym i podatkowym rozliczanie produkcji w toku wpływa na wynik sprzedaży przedsiębiorstwa, ponieważ poniesione nakłady finansowe uznane zostają za koszty księgowe po wytworzeniu wyrobu ostatecznie gotowego.

Nie uważa się za produkcję w toku powstających w fazie wytwarzania:

  1. materiałów pobranych do produkcji, przeznaczonych jako surowce do wytwarzania wyrobów, lecz na dzień kończący okres sprawozdawczy jeszcze niezużytych,
  2. braków produkcyjnych (produktów wykonanych wadliwie), które nie nadają się do naprawy i w związku z tym stanowią straty produkcyjne,
  3. równowartości odzyskanych z produkcji odpadów nadających się do wykorzystania lub sprzedaży, które przekazano z produkcji do magazynu materiałów, obejmując je ewidencją bilansową wymaganą dla materiałów,
  4. strat i szkód powstających w fazie produkcji, spowodowanych zarówno zdarzeniami mieszczącymi się w ramach ryzyka prowadzonej przez jednostkę działalności gospodarczej, jak też zdarzeniami losowymi, zaliczanych – odpowiednio – do pozostałych kosztów operacyjnych lub strat nadzwyczajnych,
  5. kosztów sprzedaży produktów wytwarzanych przez jednostkę, tj. kosztów związanych ze zbytem wyrobów, które ujmuje się na przeznaczonym do tego celu odrębnym koncie syntetycznym.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047)

Orzeczenia

  • I SA/Ol 232/08 – Wyrok WSA w Olsztynie
  • I SA/Go 605/08 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-04

Potrzebujesz pomocy dotyczącej półproduktów i produktów w toku?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl