Rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i

Ewidencja środków trwałych - dokonuje się w niej zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia